:

1 Tawarikh 1

1

Adam, Set, Enos,

2

Kenan, Mahalaleel, Yared,

3

Henokh, Metusalah, Lamekh,

4

Nuh, Sem, Ham dan Yafet.

5

Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.

6

Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.

7

Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim.

8

Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.

9

Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

10

Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.

11

Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,

12

orang Patrusim, orang Kasluhim — dari mereka inilah berasal orang Filistin — dan orang Kaftorim.

13

Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,

14

serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,

15

orang Hewi, orang Arki, orang Sini,

16

orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati.

17

Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh.

18

Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.

19

Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

20

Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,

21

Hadoram, Uzal, Dikla,

22

Ebal, Abimael, Syeba,

23

Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.

24

Sem, Arpakhsad, Selah,

25

Eber, Peleg, Rehu,

26

Serug, Nahor, Terah,

27

Abram, itulah Abraham.

28

Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.

29

Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,

30

Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31

Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael.

32

Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.

33

Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.

34

Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.

35

Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah.

36

Anak-anak Elifas ialah Téman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.

37

Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza.

38

Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.

39

Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.

40

Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana.

41

Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran.

42

Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.

43

Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba.

44

Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia.

45

Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Téman, menjadi raja menggantikan dia.

46

Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.

47

Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia.

48

Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia.

49

Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.

50

Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.

51

Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,

52

kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,

53

kepala kaum Kenas, kepala kaum Téman, kepala kaum Mibzar,

54

kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

Link: